آموزش html-جلسه دهم-کامنت در html

آموزش html

کامنت گذاری یا نظرات HTML در مرورگر نمایش داده نمی شوند، اما می توانند به مستندسازی کد منبع HTML شما کمک کنند.

تگ کامنت در HTML
با استفاده از نحو زیر می توانید به منبع HTML خود نظر اضافه کنید:

توجه داشته باشید که علامت تعجب (!) در تگ شروع وجود دارد، اما در تگ پایان وجود ندارد.

توجه: کامنت ها توسط مرورگر نمایش داده نمی شوند، اما می توانند به مستندسازی کد منبع HTML شما کمک کنند.

کامنت ها را اضافه کنید
با نظرات می توانید اعلان ها و یادآوری ها را در کد HTML خود قرار دهید:

مخفی کردن محتوا
از نظرات می توان برای پنهان کردن محتوا استفاده کرد.

اگر به طور موقت محتوا را پنهان کنید، این می تواند مفید باشد:
همچنین می توانید بیش از یک خط را مخفی کنید. همه چیز بین <!– و –> از نمایشگر پنهان می شود.

کامنت ها همچنین برای اشکال زدایی HTML عالی هستند، زیرا می توانید برای جستجوی خطاها، خطوط کد HTML را یک به یک نظر دهید.

مخفی کردن محتوای درون خطی
از نظرات می توان برای مخفی کردن قسمت هایی در وسط کد HTML استفاده کرد.