وب شیفت | webshift

آموزش html-جلسه ششم-پاراگراف در html

آموزش html

پاراگراف های HTML


عنصر p> HTML> یک پاراگراف را تعریف می کند.

یک پاراگراف همیشه از یک خط جدید شروع می شود و مرورگرها به طور خودکار مقداری فضای سفید (حاشیه) قبل و بعد از پاراگراف اضافه می کنند.

				
					<p>تگ پاراگراف </p>
<p>تگ دیگر پاراگراف </p>

				
			

نمایش HTML


شما نمی توانید مطمئن باشید که HTML چگونه نمایش داده می شود.

صفحه نمایش های بزرگ یا کوچک نتایج متفاوتی ایجاد می کنند.

با HTML، نمی‌توانید نمایشگر را با افزودن فاصله یا خطوط اضافی در کد HTML خود تغییر دهید.

هنگامی که صفحه نمایش داده می شود، مرورگر به طور خودکار هر فاصله و خط اضافی را حذف می کند:

				
					<p>تگ پاراگراف </p>

<p>تگ دیگر پاراگراف </p>

				
			

قوانین افقی HTML


تگ <hr> یک شکست موضوعی در یک صفحه HTML را تعریف می کند و اغلب به عنوان یک قانون افقی نمایش داده می شود.

عنصر <hr> برای جداسازی محتوا (یا تعریف تغییر) در یک صفحه HTML استفاده می شود:

تگ <hr> یک تگ خالی است، به این معنی که تگ پایانی ندارد.

				
					<h1>عنوان 1</h1>
<p>متن پاراگراف</p>
<hr>
<h2>عنوان 2</h2>
<p>متن پاراگراف</p>
<hr>
				
			

خط HTML با این عنصر شکسته می شود


عنصر <br> یک شکست خط را تعریف می کند.

اگر می‌خواهید بدون شروع یک پاراگراف جدید، یک خط شکسته (یک خط جدید) ایجاد کنید، از <br> استفاده کنید:

تگ <br> یک تگ خالی است، به این معنی که تگ پایانی ندارد.

				
					<p>تگ پاراگراف </p><br><br>
<p>تگ دیگر پاراگراف </p>

				
			

مشکل شعر زیر
این شعر در یک خط نمایش داده می شود:

				
					<p>
    بنی آدم اعضای یک دیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

</p>

				
			

راه حل – عنصر pre> HTML>


عنصر pre> HTML> متن از پیش فرمت شده را تعریف می کند.

متن داخل عنصر <pre> با یک فونت با عرض ثابت (معمولاً Courier) نمایش داده می‌شود، و هم فاصله‌ها و هم خطوط شکسته را حفظ می‌کند:

				
					<pre>
    بنی آدم اعضای یک دیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

</pre>

مرجع تگ HTML

<p> یک پاراگراف را تعریف می کند
<hr> تغییر موضوعی را در محتوا تعریف می کند
<br> یک شکست خط را درج می کند
<pre> متن از پیش قالب بندی شده را تعریف می کند