آموزش html-جلسه هفتم-استایل دهی در html

آموزش html

استایل دهی های HTML


ویژگی سبک HTML برای افزودن سبک به یک عنصر مانند رنگ، فونت، اندازه و موارد دیگر استفاده می شود.

آبی

قرمز

ویژگی استایل HTML


تنظیم سبک یک عنصر HTML را می توان با ویژگی style انجام داد.

این ویژگی یک ویژگی CSS است. مقدار یک مقدار CSS است.

رنگ پس زمینه


ویژگی CSS background-color رنگ پس زمینه یک عنصر HTML را مشخص می کند.

رنگ متن


ویژگی color CSS رنگ متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند:

فونت ها


ویژگی CSS font-family فونت مورد استفاده برای یک عنصر HTML را تعریف می کند:

اندازه متن


ویژگی CSS font-size اندازه متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند:

تراز متن


ویژگی CSS text-align تراز افقی متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند:

خلاصه ی فصل


از ویژگی style برای استایل دادن به عناصر HTML استفاده کنید
از background-color برای رنگ پس زمینه استفاده کنید
از color برای رنگ های متن استفاده کنید
از font-family برای فونت های متنی استفاده کنید
از font-size برای اندازه متن استفاده کنید
از text-align برای تراز کردن متن استفاده کنید