آموزش html-جلسه پنجم-عنوان های html

آموزش html

عنوان های HTML


عنوان های HTML عناوین یا زیرنویس هایی هستند که می خواهید در یک صفحه وب نمایش دهید.

 

عنوان1

عنوان2

عنوان3

عنوان4

عنوان5
عنوان6

عنوان های HTML


سرفصل های HTML با تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شوند.

<h1> مهمترین عنوان را تعریف می کند. <h6> کم اهمیت ترین عنوان را تعریف می کند.

سرفصل ها مهم هستند
موتورهای جستجو از سرفصل ها برای نمایه سازی ساختار و محتوای صفحات وب شما استفاده می کنند.

کاربران اغلب یک صفحه را بر اساس عناوین آن مرور می کنند. استفاده از سرفصل ها برای نشان دادن ساختار سند مهم است.

سرفصل‌های <h1> باید برای سرفصل‌های اصلی استفاده شوند، پس از عنوان‌های بزرگتر
هر عنوان HTML یک اندازه پیش فرض دارد. با این حال، می‌توانید اندازه هر عنوان را با ویژگی style، با استفاده از ویژگی اندازه قلم CSS: با سرفصل‌های <h2>، سپس با اهمیت کمتر <h3> و غیره مشخص کنید.

 

عناوین بزرگتر
هر عنوان HTML یک اندازه پیش فرض دارد. با این حال، می توانید اندازه هر عنوان را با ویژگی style با استفاده از ویژگی اندازه قلم CSS مشخص کنید:

مرجع تگ HTML

<html> ریشه یک سند HTML را تعریف می کند
<body> بدنه اسناد را تعریف می کند
<h1> تا <h6> عناوین HTML را تعریف می کند